సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుల క్రమం

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

కొందరు సైద్ధాంతిక భౌతిక శాస్త్రజ్ఞుల క్రమం:

క్రీస్తు పూర్వం

1516వ శతాబ్దం

1617వ శతాబ్దం

1718వ శతాబ్దం

1819వ శతాబ్దం

19వ శతాబ్దం

1920వ శతాబ్దం

20వ శతాబ్దం

2021వ శతాబ్దం

పాప్ సంస్కృతి లో భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు

నొట్స్

 * Experimentalist also
 º Astronomer, astrophysicist or cosmologist also
 ^ Developed new mathematics
 † Contributed to chemistry
 ‡ Contributed to biology

మరిన్ని వివరాలు