సౌందర్య

From tewiki
Jump to navigation Jump to search
సౌందర్య
రకముసంపూర్ణ-శాడవ
ఆరోహణS R₁ G₃ P M₂ D₂ N₂
అవరోహణP M₂ G₃ R₁ S N₂
కర్ణాటక సంగీత రాగాలు
వ్యాసముల క్రమము
Carnatic ragas.jpg
కర్ణాటక సంగీతము

కర్ణాటక సంగీతము

వాగ్గేయకారులు, సంగీత విద్వాంసులు

కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు

జనక రాగాలు

మేళకర్త రాగాలు
కటపయాది సంఖ్య

సంగీత వాద్యాలు

సంగీత వాయిద్యాలు

అంశాలు

శృతి  · రాగము · తాళము · పల్లవి
స్వరజతి  · స్వరపల్లవి
తాళదశ ప్రాణములు
షడంగములు · స్థాయి · స్వరము
గీతము · కృతి · వర్ణము
రాగమాలిక · పదము · జావళి · తిల్లాన

జానపదము · గ్రహ భేదం

సంగీత ధ్వనులు

స్థాయి · తీవ్రత · నాదగుణము
ప్రతిధ్వని · అనునాదము
సహాయక కంపనము

సంగీత పద నిఘంటువు

సంగీత పదాల పర్యాయ పదములు

భారతీయ సంగీతము
భారతీయ సాంప్రదాయ సంగీతము

సౌందర్య రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 52వ మేళకర్త రాగము రామప్రియ జన్యము. ఈ రాగం ఆరోహణలో సప్త స్వరాలు , అవరోహణంలో షాడవ స్వరాలు ఉండడం వల్ల దీనిని సంపూర్ణ-ఔడవ రాగం అంటారు.


రాగ లక్షణాలు

సౌందర్య ఆరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
సౌందర్య అవరోహణ C వద్ద షడ్జమంతో
  • ఆరోహణ : S R₁ G₃ P M₂ D₂ N₂
  • అవరోహణ : P M₂ G₃ R₁ S N₂


ఈ రాగం ఆరోహణంలో షడ్జమం, సుద్ద రిషభం, అంతర గాంధారం, పంచమం, ప్రతి మధ్యమం, చతుశృతి దైవతం, కైసికి నిషాదం స్వరాలు, అవరోహణంలో పంచమం, ప్రతి మధ్యమం, అంతర గాంధారం, సుద్ద రిషభం, షడ్జమం, కైసికి నిషాదం స్వరాలు ఉంటాయి.

రచనలు

పోలిన రాగాలు

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రాగాలకు ఈ రాగంతో ఒక్క స్వరస్థాన భేదం ఉన్నది.