స్వాతి

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

స్వాతి అనే పేరు ఈ క్రింది వాటిని సూచిస్తుంది:

పత్రికలు

వ్యక్తులు