"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Project:ఈ వారపు బొమ్మలు 2007

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

2007 సంవత్సరంలో "ఈ వారం బొమ్మ"గా మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించిన బొమ్మలు ఇవి.

మొదట్లో కొన్ని రోజులు ప్రయోగాత్మకంగా మొదటిపేజీలో బొమ్మలు పెట్టారు కాన అవి వారం వారం మార్చలేదు. 35వ వారంనుండి ప్రాజెక్టు అమలులోకి వచ్చింది. అప్పటిలో ఈ శీర్షిక మెయింటెయిన్ చేయగలమా అని సభ్యులు సంశయించారు గాని మొదలు పెట్టారు.

1వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 1వ వారం
2వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 2వ వారం
3వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 3వ వారం
4వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 4వ వారం
5వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 5వ వారం
6వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 6వ వారం
7వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 7వ వారం
8వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 8వ వారం
9వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 9వ వారం
10వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 10వ వారం
11వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 11వ వారం
12వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 12వ వారం
13వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 13వ వారం
14వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 14వ వారం
15వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 15వ వారం
16వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 16వ వారం
17వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 17వ వారం
18వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 18వ వారం
19వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 19వ వారం
20వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 20వ వారం
21వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 21వ వారం
22వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 22వ వారం
23వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 23వ వారం
24వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 24వ వారం
25వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 25వ వారం
26వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 26వ వారం
27వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 27వ వారం
28వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 28వ వారం
29వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 29వ వారం
30వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 30వ వారం
31వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 31వ వారం
32వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 32వ వారం
33వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 33వ వారం
34వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 34వ వారం
35వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 35వ వారం
36వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 36వ వారం
37వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 37వ వారం
38వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 38వ వారం
39వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 39వ వారం
40వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 40వ వారం
41వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 41వ వారం
42వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 42వ వారం
43వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 43వ వారం
44వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 44వ వారం
45వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 45వ వారం
46వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 46వ వారం
47వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 47వ వారం
48వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 48వ వారం
49వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 49వ వారం
50వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 50వ వారం
51వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 51వ వారం
52వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 52వ వారం
53వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 53వ వారం
54వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2007 54వ వారం


ఇవి కూడా చూడండి