"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Project:ఈ వారపు బొమ్మలు 2009

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

2009 సంవత్సరంలో "ఈ వారం బొమ్మ"గా మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించిన బొమ్మలు ఇవి

1వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 1వ వారం
2వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 2వ వారం
3వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 3వ వారం
4వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 4వ వారం
5వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 5వ వారం
6వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 6వ వారం
7వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 7వ వారం
8వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 8వ వారం
9వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 9వ వారం
10వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 10వ వారం
11వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 11వ వారం
12వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 12వ వారం
13వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 13వ వారం
14వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 14వ వారం
15వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 15వ వారం
16వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 16వ వారం
17వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 17వ వారం
18వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 18వ వారం
19వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 19వ వారం
20వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 20వ వారం
21వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 21వ వారం
22వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 22వ వారం
23వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 23వ వారం
24వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 24వ వారం
25వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 25వ వారం
26వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 26వ వారం
27వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 27వ వారం
28వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 28వ వారం
29వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 29వ వారం
30వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 30వ వారం
31వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 31వ వారం
32వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 32వ వారం
33వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 33వ వారం
34వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 34వ వారం
35వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 35వ వారం
36వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 36వ వారం
37వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 37వ వారం
38వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 38వ వారం
39వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 39వ వారం
40వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 40వ వారం
41వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 41వ వారం
42వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 42వ వారం
43వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 43వ వారం
44వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 44వ వారం
45వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 45వ వారం
46వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 46వ వారం
47వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 47వ వారం
48వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 48వ వారం
49వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 49వ వారం
50వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 50వ వారం
51వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 51వ వారం
52వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 52వ వారం
53వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 53వ వారం
54వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 54వ వారం


ఇవి కూడా చూడండి