"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Project:ఈ వారపు బొమ్మలు 2012

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

2012 సంవత్సరంలో "ఈ వారం బొమ్మ"గా మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించిన బొమ్మలు ఇవి

1వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 1వ వారం
2వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 2వ వారం
3వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 3వ వారం
4వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 4వ వారం
5వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 5వ వారం
6వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 6వ వారం
7వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 7వ వారం
8వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 8వ వారం
9వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 9వ వారం
10వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 10వ వారం
11వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 11వ వారం
12వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 12వ వారం
13వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 13వ వారం
14వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 14వ వారం
15వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 15వ వారం
16వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 16వ వారం
17వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 17వ వారం
18వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 18వ వారం
19వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 19వ వారం
20వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 20వ వారం
21వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 21వ వారం
22వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 22వ వారం
23వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 23వ వారం
24వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 24వ వారం
25వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 25వ వారం
26వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 26వ వారం
27వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 27వ వారం
28వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 28వ వారం
29వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 29వ వారం
30వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 30వ వారం
31వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 31వ వారం
32వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 32వ వారం
33వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 33వ వారం
34వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 34వ వారం
35వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 35వ వారం
36వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 36వ వారం
37వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 37వ వారం
38వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 38వ వారం
39వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 39వ వారం
40వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 40వ వారం
41వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 41వ వారం
42వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 42వ వారం
43వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 43వ వారం
44వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 44వ వారం
45వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 45వ వారం
46వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 46వ వారం
47వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 47వ వారం
48వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 48వ వారం
49వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 49వ వారం
50వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 50వ వారం
51వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 51వ వారం
52వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 52వ వారం
53వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 53వ వారం
54వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2012 54వ వారం


ఇవి కూడా చూడండి