"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Project:ఈ వారపు బొమ్మలు 2014

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

2014 సంవత్సరంలో "ఈ వారం బొమ్మ"గా మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించిన బొమ్మలు ఇవి

01వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 01వ వారం
02వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 02వ వారం
03వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 03వ వారం
04వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 04వ వారం
05వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 05వ వారం
06వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 06వ వారం
07వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 07వ వారం
08వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 08వ వారం
09వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 09వ వారం
10వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 10వ వారం
11వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 11వ వారం
12వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 12వ వారం
13వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 13వ వారం
14వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 14వ వారం
15వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 15వ వారం
16వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 16వ వారం
17వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 17వ వారం
18వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 18వ వారం
19వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 19వ వారం
20వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 20వ వారం
21వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 21వ వారం
22వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 22వ వారం
23వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 23వ వారం
24వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 24వ వారం
25వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 25వ వారం
26వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 26వ వారం
27వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 27వ వారం
28వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 28వ వారం
29వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 29వ వారం
30వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 30వ వారం
31వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 31వ వారం
32వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 32వ వారం
33వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 33వ వారం
34వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 34వ వారం
35వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 35వ వారం
36వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 36వ వారం
37వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 37వ వారం
38వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 38వ వారం
39వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 39వ వారం
40వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 40వ వారం
41వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 41వ వారం
42వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 42వ వారం
43వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 43వ వారం
44వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 44వ వారం
45వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 45వ వారం
46వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 46వ వారం
47వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 47వ వారం
48వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 48వ వారం
49వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 49వ వారం
50వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 50వ వారం
51వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 51వ వారం
52వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 52వ వారం
53వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 53వ వారం
54వ వారం
మూస:వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2014 54వ వారం


ఇవి కూడా చూడండి