"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Project:వికీప్రాజెక్టు/భారతదేశం/గణాంకాలు/doc

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ఈ గణాంకాలకు కావలిసిన వర్గాలు

విశేషవ్యాసం

వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషవ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

విశేషంఅయ్యే

వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:విశేషంఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

మంచివ్యాసం

వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచివ్యాసం-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

మంచిఅయ్యే

వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మంచిఅయ్యే-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

ఆరంభ

వర్గం:ఆరంభ-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:ఆరంభ-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

మొలకలు

వర్గం:మొలక-తరగతి అతిముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి చాలా ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి కొంచెం ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి తక్కువ ముఖ్యమైన భారతదేశ వ్యాసాలు - వర్గం:మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు

విలువకట్టని

మొత్తం - వర్గం:ఇంకా విలువకట్టని భారతదేశ వ్యాసాలు