"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అక్బర్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:33, 15 November 2020imported>Harihara Dasam 287,810 bytes +7,576 I made this change to spread awareness on Wikipedia.Akbar was not great but a terrorist who came into India and ruined it.He killed lakhs of Hindus.He was very violent ,brutal ,discriminatory and barbaric.He was very evil.We blind Indians think him as Akbar the great.Hey Wikipedia ,please don’t revert this change or block me.I am a servant of Hari and Hara.
  • curprev 07:16, 3 December 20192409:4070:2583:60c7:bade:98b3:ac2b:b8d2 talk 280,234 bytes +280,234