"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అడిగొప్పుల"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:25, 24 February 2020imported>ChaduvariAWBNewm 32,781 bytes -64 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 12:42, 23 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 32,845 bytes +32,845 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను