"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అణుచలన సిద్ధాంతం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:47, 20 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,133 bytes -50 →‎top: clean up, replaced: మరియు → , (3), typos fixed: లు యొక్క → ల యొక్క, లొ → లో (2), లో → లో , ఎర్ప → ఏర్ప, కూడ → కూడా , → (3), , → , (
  • curprev 23:40, 1 November 2015imported>రహ్మానుద్దీన్ 2,183 bytes +2,183