"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అనవల్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:55, 13 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,847 bytes -7 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం (2), typos fixed: →
  • curprev 05:45, 9 September 2016imported>ChaduvariAWBm 2,854 bytes +2,854 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: , → ,, కు → కు using AWB