"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అనిల్ మల్నాడ్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:50, 16 October 2020imported>ChaduvariAWBNewm 9,347 bytes +8,187 AWB తో వర్గం చేర్పు, typos fixed: అక్టోబర్ → అక్టోబరు
  • curprev 05:46, 9 September 2016imported>ChaduvariAWBm 1,160 bytes +1,160 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: గా → గా using AWB