"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అన్నమయ్య పదకోశం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:46, 14 July 2020imported>Arjunaraocbotm 7,528 bytes -34 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 16:38, 9 June 2017imported>Nrgullapallim 7,562 bytes +7,562