"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అమరకోశము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:53, 14 July 2020imported>Arjunaraocbotm 9,936 bytes -36 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 06:29, 25 April 2018imported>Arjunaraocbotm 9,972 bytes +9,972 replacing dead dlilinks to archive.org links