"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "అవకాడో"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:16, 20 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 12,916 bytes -17 clean up, replaced: మరియు → , (4), typos fixed: ె → ే , , → , (4)
  • curprev 10:39, 27 July 2018imported>YVSREDDYm 12,933 bytes +12,933