అవధానము

From tewiki
Revision as of 23:51, 12 September 2020 by 2409:4070:602:1a3b::34e:a8a5 (talk) (సంస్కృతం, తెలుగు   కాకుండా మరే వేరు భాషలో కనబడని ప్రక్రియ అవధానం)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

అవధానం పేరుతో ఉన్న వివిధ వ్యాసాల లింకులు

సంస్కృతం, తెలుగు   కాకుండా మరే వేరు భాషలో కనబడని ప్రక్రియ : అవధానం

  • అచ్చతెలుగు అవధానంఛెసిన తొలిఅవధానిపాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్