"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఆగష్టు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:39, 30 November 2020imported>జిన్నెక ఉపేందర్ 20,418 bytes 0 ఈనెలకు 31 రోజులు వచ్చాయి
  • curprev 06:19, 17 October 2020imported>ChaduvariAWBNewm 20,418 bytes +18,578 AWB తో వర్గం చేర్పు, typos fixed: స్పూర్తి → స్ఫూర్తి, సందర్బం → సందర్భం, → (2), , → , (4)
  • curprev 20:29, 3 October 2016imported>ChaduvariAWBm 1,840 bytes +1,840 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: మార్చ్ → మార్చి using AWB