"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఆర్చ్ లినక్స్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:40, 20 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,338 bytes -38 →‎top: clean up, replaced: మరియు → , (3), typos fixed: , → , (2)
  • curprev 15:14, 18 July 2017imported>Ranjithrajm 2,376 bytes +2,376 వర్గం:స్వేచ్ఛా సాఫ్టువేరు జోడింపబడింది