"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఇథియోపియా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:07, 23 July 2020imported>InternetArchiveBot 273,868 bytes +1,634 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 04:36, 8 July 2019imported>CommonsDelinker 272,234 bytes +272,234 Duce_Ethiopia.jpgను తీసేసాను. బొమ్మను తొలగించింది:commons:User:Túrelio. కారణం: (<Apparent copyright violation, Fair use content, License laundering, Missing essential information>).