"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఇబ్రహింపుర్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:08, 16 July 2020imported>Arjunaraocbotm 14,459 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 00:08, 12 May 2019imported>యర్రా రామారావుm 14,468 bytes +14,468 పనిచేయని మూలాల లంకె తొలగింపు