"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఉక్రెయిన్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:23, 23 October 2020imported>Jim Westlym 402,477 bytes +2,724 ఉక్రేనియన్ ఇంజనీర్లను అవుట్సోర్సింగ్ యొక్క ప్రధాన కారణాలు మరియు నష్టాలను జోడించారు
  • curprev 15:01, 10 March 2019imported>Pranayraj1985 399,753 bytes +399,753 →‎సినిమాలు