"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఊటుపల్లె"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:44, 16 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 15,260 bytes +248 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, → (2), , → ,, , → ,
  • curprev 14:34, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,012 bytes +15,012 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను