"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఎనికేపల్లి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:30, 14 July 2020imported>Arjunaraocbotm 15,465 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 21:15, 14 April 2019imported>యర్రా రామారావుm 15,474 bytes +15,474 మండల వ్యాసం లంకె కలిపాను