"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఎర్రపల్లి ప్రసన్న"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:12, 21 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,477 bytes -16 →‎top: clean up, replaced: మరియు → ,, typos fixed: లో → లో , కు → కు , → , , → ,, , → ,
  • curprev 20:56, 1 September 2016imported>ChaduvariAWBm 2,493 bytes +2,493 AWB తో RETF మార్పులు, typos fixed: చేసినాడు → చేసాడు using AWB