"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ఏల్చిరెడ్డిపల్లి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:07, 30 July 2020imported>HarshithaNallani 14,627 bytes +6
  • curprev 14:42, 22 May 2019imported>యర్రా రామారావుm 14,621 bytes +14,621 మండలం లంకె కలిపాను