"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కంచనబల్ల"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:00, 24 February 2020imported>ChaduvariAWBNewm 14,105 bytes +161 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 12:17, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 13,944 bytes +13,944 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను