"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కత్తి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 04:43, 14 January 2020imported>InternetArchiveBot 5,613 bytes +83 0 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 1 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0
  • curprev 21:28, 4 April 2018imported>ChaduvariAWBNewm 5,530 bytes +5,530 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: వివిద → వివిధ, యుద్దా → యుద్ధా, → using AWB