"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:51, 21 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 5,679 bytes -45 clean up, replaced: మరియు → , (3), typos fixed: , → , (3)
  • curprev 20:47, 13 December 2016imported>స్వరలాసిక 5,724 bytes +5,724 Underlinked మూసను తొలగించాను