"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కమలాపురం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:29, 13 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 15,414 bytes -11 clean up, replaced: మండలము → మండలం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, లో → లో (2), → (2), , → , (4)
  • curprev 15:05, 27 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,425 bytes +15,425 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను