"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

కర్బనం సంఖ్య 20 సమ్మేళనాలు జాబితా

From tewiki
Revision as of 18:51, 27 June 2020 by imported>InternetArchiveBot (1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

C20

Chemical formula Synonyms CAS number
C20F42 perfluoroicosane 37589-57-4
C20H6I4Na2O5 erythrosine 16423-68-0
C20H12 perylene 198-55-0
C20H12 benz(e)acephenanthrylene 205-99-2[1]
C20H12O5 fluorescein 2321-07-5
C20H13N3O7 anthracene picric acid 5937-78-0
C20H14NO4 sanguinarine 2447-54-3
C20H14O4 diphenyl isophthalate 744-45-6
C20H14O4 diphenyl terephthalate 1539-04-4
C20H14O4 phenolphthalein 77-09-8
C20H14O4 resorcinol dibenzoate 94-01-9
C20H15NS trityl isothiocyanate 1726-94-9
C20H16 triphenylethylene 50-72-0
C20H16Fe2I3 biferrocenium triiodide 39470-17-2
C20H16N2O benzyl phenylhydrazone 6630-86-0
C20H16O2 triphenylacetic acid 595-91-5
C20H16O4S2 c.i. vat orange 5 3263-31-8
C20H17ClO methoxytriphenylchloromethane 14470-28-1
C20H17ClN2O3 ketazolam 27223-35-4
C20H18NO4 berberine 2086-83-1
C20H18N2O benzoin phenylhydrazone 574-07-2
C20H18O2Sn triphenyl tin acetate 900-95-8
C20H18O5 Wighteone and other molecules 51225-30-0
C20H18Sn triphenyl vinyl tin 2117-48-8
C20H19N triphenylethylamine 352535-04-7
C20H19N dibenzyl aniline 91-73-6
C20H19NO3 acronycine 7008-42-6
C20H19NO5 protopine 130-86-9
C20H20 dodecahedrane 4493-23-6
C20H20OSi ethoxytriphenyl silane 1516-80-9
C20H20O7 tangeritin and other molecules 481-53-8
C20H20Sn ethyltriphenylstannane 5424-25-9
C20H21ClN2O4 fipexide 34161-24-5
C20H21FN2O citalopram 59729-33-8
C20H21F3N2OS fluacizine 30223-48-4
C20H21N cyclobenzaprine 303-53-7
C20H21NO3 dimefline 1165-48-6
C20H21NO3 mepixanthone 17854-59-0
C20H21NO4 papaverin 58-74-2
C20H22ClN pyrrobutamine 91-82-7
C20H22ClN3O amodiaquine 86-42-0
C20H22N2 azatadine 3964-81-6
C20H22N2O2 gelsemine 509-15-9
C20H22N2S mequitazine 29216-28-2
C20H22N8O5 methotrexate 59-05-2
C20H22O3 avobenzone 70356-09-1
C20H22O5 dipropylene glycol dibenzoate 20109-39-1
C20H23BrN2O4 brompheniramine maleate 980-71-2
C20H23ClN2O4 chlormene 2438-32-6
C20H23N amitriptyline 50-48-6
C20H23N maprotiline 10262-69-8
C20H23NO2 amethone base 76-65-3
C20H23NO3 methantheline 5818-17-7
C20H23NO4 thebacon 466-90-0
C20H23NS methixene 4969-02-2
C20H24ClN amitriptyline hydrochloride 549-18-8
C20H24ClNO cloperastine 3703-76-2
C20H24ClNO2 metofoline 2154-02-1
C20H24ClN3S prochlorperazine 58-38-8
C20H24N2OS propiomazine 362-29-8
C20H24N2OS propionylpromazine 3568-24-9
C20H24N2O2 chinine 130-95-0
C20H24N2O2 quinine 56-54-2
C20H24N2O2 viquidil 84-55-9
C20H24O2 ethinyl estradiol 57-63-6
C20H25NO normethadone 467-85-6
C20H25NO2 adiphenine 64-95-9
C20H25NO3 benactyzine 302-40-9
C20H25NO4 acetyldihydrocodeine 3861-72-1
C20H25NO4 laudanine 85-64-3
C20H25N3O lysergic acid diethylamide 50-37-3
C20H26N2 dimetacrine 4757-55-5
C20H26N2 trimipramine 739-71-9
C20H26N2O ibogaine 83-74-9
C20H26N2O2 ajmaline 4360-12-7
C20H26N2O2 hydroquinidine 1435-55-8
C20H26N2O2 hydroquinine 522-66-7
C20H26O norethindrone 68-22-4
C20H27N alverine 150-59-4
C20H27N dehydro abietyl nitrile 31148-95-5
C20H27N terodiline 15793-40-5
C20H27NO5 chromonar 804-10-4
C20H27N3O3 oroboidine 6874-80-2
C20H27O4P octyl diphenyl phosphate 115-88-8
C20H27BrN20 ambutonium bromide 115-51-5
C20H28N2O3 oxyphencyclimine 125-53-1
C20H28O dehydroabietal 13601-88-2
C20H28O vitamin a aldehyde 116-31-4
C20H28O2 methandienone 72-63-9
C20H28O4 hulupone 468-62-2
C20H28Sn dibutyldiphenyl tin 6452-61-5
C20H29N3O2 dibucaine 85-79-0
C20H30 hexacyclopropylethane 26902-55-6
C20H30N2O2 furazabol 1239-29-8
C20H30N2O3 morpheridine 469-81-8
C20H30O dehydroabietinol 3772-55-2
C20H30O ferruginol 514-62-5
C20H30O retinol 68-26-8
C20H30O totarol 511-15-9
C20H30O2 neoabietic acid 471-77-2
C20H30O2 norethandrolone 52-78-8
C20H30O3 oxymesterone 145-12-0
C20H30O4 ethyl decyl terephthalate 54699-33-1
C20H30O4 nonyl benzyl succinate 119450-17-8
C20H30O4 dihexyl phthalate 84-75-3
C20H30Re decamethylrhenocene 98814-97-2
C20H31NO trihexyphenidyl 144-11-6
C20H31NO7 echimidine 520-68-3
C20H31NO7 heliosupine 32728-78-2
C20H32 beyerene 3564-54-3
C20H32 cembrene a 31570-39-5
C20H32 cembrene 1898-13-1
C20H32 isokaurene 5947-50-2
C20H32 isophyllocladene 511-85-3
C20H32 isopimaradiene 1686-66-4
C20H32 kaurene 34424-57-2
C20H32 rimuene 1686-67-5
C20H32 sandaracopimaradiene 1686-56-2
C20H32 sclarene 511-02-4
C20H32 trachylobane 5282-35-9
C20H32N2O3S carbosulfan 55285-14-8
C20H32N10O decaglycine 76960-32-2
C20H32O tetradecanophenone 4497-05-6
C20H32O2 arachidonic acid 506-32-1
C20H32O2 methandriol 521-10-8
C20H33NO fenpropimorph 67306-03-0
C20H34O manool 596-85-0
C20H34O manoyl oxide 596-84-9
C20H34O thunbergol 25269-17-4
C20H34O2 larixol 1438-66-0
C20H34O5 prostaglandin E1 745-65-3
C20H35NOS suloctidil 54063-56-8
C20H35NO2 dihexyverine 561-77-3
C20H35N3 ormosanine 33792-80-2
C20H36N2 tetraisobutylsuccinonitrile 85688-86-4
C20H36O2 ethyl linolate 544-35-4
C20H36O2 sclareol 515-03-7
C20H37F3O2 octadecyl trifluoroacetate 79392-43-1
C20H37NO3 rociverine 53716-44-2
C20H38HgO4 mercuric decanoate 27394-49-6
C20H38O cycloicosanone 6907-39-7
C20H38O4 dioctyl succinate 2915-57-3
C20H38O4 icosanedioic acid 2424-92-2
C20H39N icosanenitrile 4616-73-3
C20H40 eicosene 3452-07-1
C20H40 cycloicosane 296-56-0
C20H40N4S8Te ethyl tellurac 20941-65-5
C20H40O isophytol 505-32-8
C20H40O2 icosanoic acid 506-30-9
C20H40O2 methyl nonadecanoate 1731-94-8
C20H40O2 nonadecyl methanoate 66455-49-0
C20H41NO hexadecyl pyrrolidine oxide 74493-16-6
C20H42 icosane 112-95-8
C20H42O2S didecyl sulfone 500026-38-0
C20H42S decyl sulfide 693-83-4
C20H42S2 decyl disulfide 10496-18-1
C20H43N dimethyloctadecylamine 124-28-7
C20H44ClN tetrapentylammonium chloride 4965-17-7
C20H44Ge tetrapentyl germane 3634-47-7
C20H44IN tetrapentylammonium iodide 2498-20-6
C20H44Sn tetraamylstannane 3765-65-9
C20H50Si5 decaethylcyclopentasilane 75217-22-0

See also

మూలాలు

  1. "ఆర్కైవ్ నకలు". Archived from the original on 2015-09-24. Retrieved 2015-01-03.