"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కర్ర బిళ్ళ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:17, 15 December 2020imported>K.Venkataramana 4,256 bytes +60 {{మూలాలు సమీక్షించండి}}
  • curprev 13:02, 21 June 2013imported>RahmanuddinBotm 4,196 bytes +4,196 Wikipedia python library