"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కర్సన్ ఘావ్రి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:55, 21 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 4,122 bytes -15 →‎top: clean up, replaced: మరియు → ,, typos fixed: , → ,
  • curprev 21:07, 9 September 2016imported>ChaduvariAWBm 4,137 bytes +4,137 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లో → లో (2), తో → తో using AWB