"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కాంచన (సినిమా)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:16, 27 May 2020imported>InternetArchiveBot 12,812 bytes +59 0 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 1 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 07:07, 24 June 2019imported>ChaduvariAWBNewm 12,753 bytes +12,753 AWB తో వర్గం మార్పు, typos fixed: సాంఘీక → సాంఘిక, నాద → నాథ