"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కాంచెన్‌జంగా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:50, 2 June 2020imported>InternetArchiveBot 7,608 bytes +13 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 06:24, 23 April 2017imported>ChaduvariAWBm 7,595 bytes +7,595 →‎విశేశాలు: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: → using AWB