"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కివీ పండు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:36, 21 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 13,947 bytes -31 clean up, replaced: మరియు → , (2), typos fixed: భారత దేశం → భారతదేశం, ె → ే , , → , (2)
  • curprev 16:30, 26 November 2016imported>Chaduvari 13,978 bytes +13,978 -అనాథ మూసలు