"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కృష్ణాపుర అగ్రహారం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:18, 3 March 2021imported>యర్రా రామారావుm 15,285 bytes -226 జనాభా వివరాలు రెండు చోట్ల ఉన్నందున తొలగించాను
  • curprev 13:56, 20 January 2020imported>Chaduvari 15,511 bytes +311
  • curprev 11:57, 19 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,200 bytes +15,200 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను