"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కొడురు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:26, 16 July 2020imported>Arjunaraocbotm 15,012 bytes -18 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 00:20, 12 May 2019imported>యర్రా రామారావుm 15,030 bytes +15,030 మండలం లంకె కలిపాను