"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "కొత్తపల్లి (లింగపాలెం మండలం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:32, 8 February 2020imported>యర్రా రామారావు 15,496 bytes -32
  • curprev 12:09, 21 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,528 bytes +15,528 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను