"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "క్రోమియం సమ్మేళనాలు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:05, 14 July 2020imported>Arjunaraocbotm 11,783 bytes -119 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 07:36, 28 March 2018imported>ChaduvariAWBNewm 11,902 bytes +11,902 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: యంను → యాన్ని (3), ఉన్నవి. → ఉన్నాయి., ఉన్నది. → ఉంది., లో using AWB