"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "క్లోమము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:53, 6 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 9,646 bytes -150 clean up, replaced: మరియు → , (10), typos fixed: ని → ని , గ్రంధ → గ్రంథ (2), → , , → , (9)
  • curprev 20:06, 22 February 2015imported>K.Venkataramanam 9,796 bytes +9,796 clean up, replaced: అర్ధం → అర్థం (2) using AWB