"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "క్షారం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:53, 15 August 2020imported>Turkmenm 12,935 bytes -104 223.196.173.44 (చర్చ) చేసిన మార్పులను NaGesu చివరి కూర్పు వరకు తిప్పికొట్టారు.
  • curprev 17:38, 4 April 2018imported>ChaduvariAWBNewm 13,039 bytes +13,039 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: అందురు → అంటారు (8) using AWB