"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "గుండి (రామడుగు)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:41, 16 July 2020imported>Arjunaraocbotm 15,947 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 07:55, 26 April 2019imported>యర్రా రామారావుm 15,956 bytes +15,956 పనిచేయని మూలాల లంకె,జనాభా వివరాలు రెండుచోట్ల ఉన్నందున తొలగింపు