"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "గునుపూడి (నాతవరం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:20, 3 March 2021imported>యర్రా రామారావుm 15,445 bytes -716 జనాభా వివరాలు రెండు చోట్ల ఉన్నందున తొలగించాను
  • curprev 18:23, 7 January 2020imported>InternetArchiveBot 16,161 bytes +256 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0
  • curprev 11:58, 19 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,905 bytes +15,905 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను