"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "గుర్జల్ (గ్రామీణ) @ తాళ్ళ గుర్జల్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:42, 6 September 2018imported>యర్రా రామారావుm 15,287 bytes +15,287 మూలాల లంకె కూర్పు చేసాను.