"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "గొంగివారిపల్లె"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:26, 25 February 2020imported>ChaduvariAWBNewm 15,185 bytes +34 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 14:35, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,151 bytes +15,151 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను