"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "గోపాలకృష్ణ రంగరాయపురం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:12, 28 February 2020imported>యర్రా రామారావుm 14,115 bytes +10,659 భారత జనగణన డేటా నుండి సెమీ ఆటోమాటిగ్గా తయారు చేసిన పాఠ్యాన్ని ఎక్కించాను
  • curprev 14:53, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,456 bytes +3,456 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను