"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "గౌనితిమ్మేపల్లె"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:32, 25 February 2020imported>ChaduvariAWBNewm 14,647 bytes +96 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 12:13, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 14,551 bytes +14,551 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను