"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "చమ్మచింత"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:25, 3 March 2021imported>యర్రా రామారావుm 16,965 bytes -509 జనాభా వివరాలు రెండు చోట్ల ఉన్నందున తొలగించాను
  • curprev 21:43, 9 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 17,474 bytes +250 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం (2)
  • curprev 11:58, 19 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 17,224 bytes +17,224 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను