"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "చరిత్ర"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:29, 26 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,489 bytes -47 →‎top: clean up, replaced: మరియు → , (3), typos fixed: ప్రాధమిక → ప్రాథమిక, , → , (3)
  • curprev 07:41, 28 June 2018imported>Nrgullapalli 2,536 bytes +2,536